ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
31 ตุลาคม 2561 10.0886 2,037,909,812.26
30 กันยายน 2561 10.2107 2,062,575,175.73
31 สิงหาคม 2561 10.1653 2,053,390,909.91
31 กรกฎาคม 2561 10.1124 2,042,710,605.32
29 มิถุนายน 2561 10.2190 2,064,248,827.02
31 พฤษภาคม 2561 10.1759 2,055,535,160.60
30 เมษายน 2561 10.2902 2,078,622,639.71
30 มีนาคม 2561 10.2378 2,068,040,676.08
28 กุมภาพันธ์ 2561 10.0172 2,023,487,483.98
31 มกราคม 2561 9.9659 2,013,123,643.21
29 ธันวาคม 2560 10.0669 2,033,521,656.88
30 พฤศจิกายน 2560 10.0220 2,024,456,987.38
31 ตุลาคม 2560 9.9732 2,014,595,963.08
29 กันยายน 2560 10.0800 2,036,160,437.33
31 สิงหาคม 2560 10.0384 2,027,773,226.48
31 กรกฎาคม 2560 9.9863 2,017,243,014.68
30 มิถุนายน 2560 10.1025 2,040,722,751.60
31 พฤษภาคม 2560 10.0468 2,029,453,566.04
30 เมษายน 2560 10.1611 2,052,541,775.46
31 มีนาคม 2560 10.1124 2,042,711,207.40
28 กุมภาพันธ์ 2560 9.9245 2,004,759,194.49
31 มกราคม 2560 10.0311 2,026,287,576.07
31 ธันวาคม 2559 9.9802 2,016,011,468.43
30 พฤศจิกายน 2559 9.9308 2,006,030,215.61
31 ตุลาคม 2559 9.8812 1,996,021,214.02
30 กันยายน 2559 9.9860 2,017,173,349.50
31 สิงหาคม 2559 9.9346 2,006,788,662.28
31 กรกฎาคม 2559 9.8883 1,997,454,472.30
30 มิถุนายน 2559 10.0018 2,020,377,380.38
31 พฤษภาคม 2559 9.9492 2,009,739,790.26
30 เมษายน 2559 10.0514 2,030,383,036.50
31 มีนาคม 2559 10.0057 2,021,162,835.26
29 กุมภาพันธ์ 2559 10.0982 2,039,847,440.10
31 มกราคม 2559 10.1535 2,051,006,799.84
31 ธันวาคม 2558 10.0993 2,040,068,171.27
30 พฤศจิกายน 2558 10.0491 2,029,931,565.94