ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 30,300,000 15.00
2. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21,628,400 10.71
3. สำนักงานประกันสังคม 17,963,000 8.89
4. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 9,754,300 4.83
5. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,499,900 4.70
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5,000,000 2.48
7. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 2,568,000 1.27
8. นางจารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์ 2,000,000 0.99
9. นายวุฒิชัย เผอิญโชค 2,000,000 0.99
10. นายนพพร บุญลาโภ 2,000,000 0.99
11. นายอุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์ 1,800,000 0.89
12. นางสุธี สิริสิทธิโชติ 1,500,000 0.74
13. นายประสิทธิ์ เลิศโกวิทย์ 1,100,000 0.54