ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  สำนักงานประกันสังคม 51,567,400 25.53
2.  บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 30,300,000 15.00
3.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 23,908,800 11.84
4.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,499,900 4.70
5.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5,000,000 2.48
6.  นายนพพร บุญลาโภ 2,000,000 0.99
7.  นายวุฒิชัย เผอิญโชค 2,000,000 0.99
8.  นางสุธี สิริสิทธิโชติ 1,500,000 0.74
9.  นายประสิทธิ์ เลิศโกวิทย์ 1,100,000 0.54