นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจำกัด

นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกินสี่ (4) ครั้งต่อรอบปีบัญชี เว้นแต่กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทุน กองทรัสต์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่าสี่ (4) ครั้งต่อรอบปีบัญชีได้ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการเพิ่มทุนของกองทรัสต์


  กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามข้อนื้ ให้หมายถึงกำไรสุทธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ ซึ่งสามารถหักการชำระคืนเงินต้นจากการกู้ยืม และภาระผูกพันอื่นที่ถึงกำหนดชำระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ามี)

 2. ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

 3. ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะดำเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

  • ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution)
   ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) ภายในเก้าสิบ (90) วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน

  • ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution)
   ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (ถ้ามี) ภายในเก้าสิบ (90) วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน

 4. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด


การจ่ายเงินปันผล

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
29 ต.ค. 2561 08 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561 เงินสด 0.1325 บาท 01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
26 ก.ค. 2561 07 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561 เงินสด 0.1325 บาท 01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
22 พ.ค. 2561 01 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 เงินสด 0.1325 บาท 01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561
29 ม.ค. 2561 07 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 เงินสด 0.132 บาท 01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
25 ก.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560 เงินสด 0.1460 บาท 01 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
26 พ.ค. 2560 07 มิ.ย. 2560 23 มิ.ย. 2560 เงินสด 0.1434 บาท 01 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560
02 ก.พ. 2560 14 ก.พ. 2560 28 ก.พ. 2560 เงินสด 0.1345 บาท 01 ต.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559
26 ต.ค. 2559 09 พ.ย. 2559 25 พ.ย. 2559 เงินสด 0.1315 บาท 01 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559
27 ก.ค. 2559 08 ส.ค. 2559 25 ส.ค. 2559 เงินสด 0.1405 บาท 01 เม.ย. 2559 - 30 มิ.ย. 2559
30 พ.ค. 2559 09 มิ.ย. 2559 24 มิ.ย. 2559 เงินสด 0.0138 บาท 01 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
12 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2559 15 มี.ค. 2559 เงินสด 0.0959 บาท 03 พ.ย. 2558 - 31 ธ.ค. 2558

 

การคืนเงินจากการลดทุน

วันที่แจ้งสารสนเทศ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินคืนทุน ประเภท เงินคืนทุน (ต่อหุ้น) หน่วย
26 ก.ค. 2561 07 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561 เงินสด 0.024 บาท
29 ม.ค. 2561 07 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 เงินสด 0.022 บาท
27 ต.ค. 2560 07 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 เงินสด 0.022 บาท
25 ก.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560 เงินสด 0.014 บาท
26 พ.ค. 2560 07 มิ.ย. 2560 23 มิ.ย. 2560 เงินสด 0.02 บาท
02 ก.พ. 2560 14 ก.พ. 2560 28 ก.พ. 2560 เงินสด 0.02 บาท
26 ต.ค. 2559 09 พ.ย. 2559 25 พ.ย. 2559 เงินสด 0.023 บาท
27 ก.ค. 2559 08 ส.ค. 2559 25 ส.ค. 2559 เงินสด 0.014 บาท
30 พ.ค. 2559 09 มิ.ย. 2559 24 มิ.ย. 2559 เงินสด 0.1407 บาท
15 ก.พ. 2559 25 ก.พ. 2559 15 มี.ค. 2559 เงินสด 0.0101 บาท